Podmienky používania

UPOZORNENIE PRE OBSAH NA TOMTO WEBE.

Akýkoľvek software, ktorý je sprístupnený na stiahnutie z tohto servera ("Software") je chránený autorskými právam CAD MANUFACTURING SOLUTIONS, Inc. (CMS, Inc.) a/alebo jeho dodávateľov. Používanie softvéru sa riadi podmienkami licenčnej zmluvy koncového užívateľa, ak existuje, ktorá sprevádza alebo je zahrnutá v software ( "Licenčná zmluva"). Koncový užívateľ nebude môcť sťahovať žiadny softvér, ktorý je sprevádzaný alebo obsahuje licenčnú zmluvu, ak s podmienkami Licenčnej zmluvy nebude najskôr súhlasiť.

Softvér je k dispozícii na stiahnutie výhradne pre použitie koncovými užívateľmi podľa Licenčnej zmluvy. Akákoľvek reprodukcia alebo redistribúcia Softvéru, ktorá nie je v súlade s licenčnou zmluvou, je výslovne zákonom zakázaná a môže mať za následok závažné občianskoprávne a trestnoprávne postihy. Tí, ktorí ju porušujú budú stíhaní v maximálnom možnom rozsahu.

Bez obmedzenia vyššie uvedeného, ​​kopírovanie alebo reprodukcia softvéru na akýkoľvek iný server alebo miesto pre ďalšiu reprodukciu alebo redistribúciu je výslovne zakázané, ak nie je také rozmnožovanie alebo šírenie je výslovne povolené v  licenčnej zmluve sprevádzajúcej takýto softvér.

na tento softvér sa poskytuje záruka zaručené, ak vôbec, iba v súlade s podmienkami licenčnej zmluvy. S výnimkou prípadov oprávnených v licenčnej zmluve, CMS, Inc. sa týmto zrieka všetkých záruk a podmienok, pokiaľ ide o softvér, vrátane všetkých predpokladaných záruk a podmienok predajnosti, vhodnosti pre konkrétny účel, nárokov a neporušenia.

DOPRAVA

CMS produktys sú nehmotné produkty sprístupnené prostredníctvom stiahnutia po obmedzenú dobu. Záložné CD a materiály môžu byť dodané v medzinárodnom meradle celosvetovým distribučným centrom materiálov v Európe: CMS, Inc. PO Box 1020 / 4470-909 MAIA-PT / EÚ. Telefón: 351,229724149 / fax: 351,229490445. Typická dodacia lehota je 10 pracovných dní. Všetky materiály sú poskytované výhradne pre účely zálohovania. Záložné CD a materiály nepredstavujú samotný výrobok. Náš softvér obsahuje zabudované užívateľské manuály alebo návody.

VRÁTENIE TOVARU

CMS softvér sa môže testovať počas 15 alebo 30 dní. Po uplynutí tejto doby má zákazník možnosť licencovania softvéru CMS na základe licencie alebo odinštalovania softvéru CMS. Pred vyžiadaním registrácie softvéru, zákazník alebo koncový užívateľ chápe a súhlasí s tým, že otestoval CMS softvér a deklaruje, že softvér spĺňa technické požiadavky pre zákazníka alebo koncového užívateľa. Registrovaný softvér nemôže byť vrátený. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce CMS vrátenia tovaru a podmienok stornovania, kontaktujte nás pomocou kontaktu ktorý je k dispozícii na http://intellicadms.com alebo zaslaním e-mailu na techsoft@techsoft.sk. Uveďte, prosím, číslo objednávky a položku, ktorú chcete vrátiť. CMS si vyhradzuje právo účtovania poplatku vo výške $70 USD ako poplatok za zrušenie alebo storno vydanej licencie. Poplatky za dopravu a balíčky podpory sú nevratné.

UPOZORNENIE PRE DOKUMENTY DOSTUPNÉ NA TOMTO WEBE.

Povolenie na použitie dokumentov (napríklad biele knihy, tlačové správy, datové listy a často kladené otázky) z tohto servera ( "Server") sa udeľuje za predpokladu, že (1) nižšie oznámenie o autorských právach sa objaví na všetkých kópiách a že tam bude ako oznámenie o autorských právach tak aj toto upozornenie, (2) používanie takých dokumentov z tohto servera je určené iba pre informatívne a nekomerčné alebo osobné účely a nebudú skopírované ani vystavené v žiadnom sieťovom počítači ani vysielané v akomkoľvek médiu, a (3) nevykonajú sa žiadne úpravy akýchkoľvek dokumentov. Vzdelávacie inštitúcie môžu sťahovať a reprodukovať dokumenty pre distribúciu v triedach. Distribúcia mimo tried vyžaduje písomný súhlas. Použitie pre akýkoľvek iný účel je výslovne zakázané zákonom a môže mať za následok závažné občianskoprávne a trestnoprávne postihy. Tí, ktorí ho porušia budú stíhaní v maximálnom možnom rozsahu.

Vyššie uvedené dokumenty nezahŕňajú návrh alebo usporiadanie webových stránok intellicadms.com alebo akékoľvek iné CMS, Inc. vlastnené, spravované, licencované alebo riadené stránky. Prvky webových stránok CMS, Inc. sú chránené obchodné úpravy, ochranné známky, ochranou nekalej súťaže a inými zákonmi a nesmú byť kopírované alebo napodobňované ako celok a ani čiastočne. Žiadne logo, grafika, zvuk ani obrázok z akejkoľvek webovej stránky, CMS, Inc. nesmie byť kopírovaný alebo prenesený ak to nie je výslovne povolené CMS, Inc.

CMS, Inc. neposkytuje žiadne záruky týkajúce sa vhodnosti informácií obsiahnutých v dokumentoch a v súvisiacej grafike zverejnené na tomto serveri pre akýkoľvek účel. Všetky takéto dokumenty a súvisiace grafiky sú poskytované "tak ako sú" bez záruky akéhokoľvek druhu. CMS, Inc. sa týmto zrieka všetkých záruk a podmienok v súvislosti s touto informáciou, vrátane všetkých predpokladaných záruk a podmienok predajnosti, vhodnosti pre konkrétny účel, titulu a neporušenia. V žiadnom prípade CMS, Inc. nezodpovedá za žiadne zvláštne, nepriame alebo následné škody ani za žiadne škody vyplývajúce zo straty používania, dát či zisku, či už v rámci konania zákazky, nedbanlivosti alebo inej protiprávnej akcie, v dôsledku alebo v spojení s používaním alebo výkonom dostupných informácií z tohto servera.

Dokumenty a súvisiace grafiky zverejnené na tomto serveri môžu obsahovať technické nepresnosti alebo typografické chyby. Zmeny sú priebežne pridané k informáciám v tomto dokumente. CMS, Inc. môže kedykoľvek vylepšovať a/alebo meniť služby, produkty a/alebo programy ktoré sú tu popisované.

UPOZORNENIE TÝKAJÚCE SA SOFTWARE, DOKUMENTOV A SLUŽIEB DOSTUPNÝCH NA TOMTO WEBE.

V žiadnom prípade CMS, Inc. nezodpovedá za žiadne zvláštne, nepriame alebo následné škody ani za žiadne škody vyplývajúce zo straty používania, dát či zisku, či už v rámci konania zákazky, nedbanlivosti alebo inej protiprávnej akcie, v dôsledku alebo v spojení s používaním alebo výkonom softvéru, dokumentov, poskytnutia či neposkytnutia služby alebo informácií dostupných z tohto servera.


ODKAZY NA SERVERY TRETÍCH STRÁN.

Odkazy v tejto časti stránky vám umožňujú opustiť intellicadms.com stránky. Tieto odkazované stránky nie sú pod správou CMS, Inc. a CMS, Inc. nenesie zodpovednosť za obsah akejkoľvek odkazovanej stránky alebo akýkoľvek odkaz obsiahnutý na odkazovaných stránkach či akékoľvek zmeny či aktualizácie týchto stránok. CMS, Inc. nie je zodpovedný za dátový prenos ani za inú formu prenosu získaného z takýchto odkazovaných stránok. CMS, Inc. poskytuje tieto linky iba ako doplnok a zahrnutie akéhokoľvek linku neznamená, že je súčasťou CMS, Inc. lokality.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV.

Môžete si prečítať zásady ochrany osobných údajov na tomto linku >

COPYRIGHT UPOZORNENIE.

Copyright © 1993-2016 CAD Manufacturing Solutions, Inc. , PO Box 1735 , Burleson, TX 76097, USA. Všetky práva vyhradené.

OCHRANNÉ ZNÁMKY.

QUOTECAD a ETOOLBOX sú CAD Manufacturing Solutions, Inc. US ochranné známky č. 3,463,607 a 4,374,633. IntelliCAD a IntelliCAD logo sú registrované ochranné známky spoločnosti IntelliCAD Technology Consortium v Spojených Štátoch a ostatných krajinách. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.. IntelliCAD Technology Consortium a CMS, Inc. nemajú väzbu na spoločnosť Autodesk, Inc. DWG je natívny formát súborov pre Autodesk® AutoCAD® software a je ochranná známka spoločnosti Autodesk, Inc. v niektorých krajinách. IntelliCAD Technology Consortium nie je spojený s Autodesk, Inc. Ochranné známky tretích strán: Všetky ostatné ochranné známky, obchodné mená alebo názvy spoločností tu spomenutých sú používané len pre identifikáciu a sú majetkom príslušných vlastníkov.
Všetky práva, ktoré tu nie sú výslovne udelené, sú vyhradené.